نشست شاهنامه خوانی در محل کتابخانه حاج ملاهادی

روز پنجشنبه ۱۶/۸/۹۲ ساعت ۹ صبح نشت شاهنامه خوانی با حضور علاقمندان به ادب پارسی درمحل کتابخانه برگزار شد . در این جلسه ، داستان دلخوشی دادن ، سام سیندخت مورد خوانش و نقد و بررسی قرار گرفت . درمیان تفسیر ابیات ، مباحث ذیل بیان شد . ۱- آداب ازدواج درایران ۲- آداب تشریفات ورود به درگاه بزرگ ۳- جایگاه بیان در آداب ایرانی علاوه برشاهنامه خوانی دراین جلسه مثنوی خوانی نیز برگزار شد در نشت مثنوی خوانی ابیات ۲۶۵۶ تا ۲۶۸۳ دفتر اول مثنوی مورد خوانش و تفسیر قرار گرفت . درمیان این خوانش و تفسیر مباحث زیر بیان شد . ۱- بیان داستان آغار آفرینش آدم ۲- بیان جایگاه در رفتار آدمی ۳- بیان حلم پروردگار دوستداران علم و ادب درپایان جلسه در مورد موارد ذکر شده سخنانی ایراد نموده و مباحثی را متذکر شدند .

اداره کتابخانه های عمومی سبزوار | خراسان رضوی