اعضای هیات مدیره و بازرسین انجمن خیرین کتاب سبزوار

    heiatomana_001

 

   غلامرضا شهرام

   مدیرعامل انجمن خیرین کتاب سبزوار

     heiatomana_018

 

  علی اکبر فروغی مقدم

  رئیس هیات مدیره انجمن خیرین کتاب سبزوار

  scan0022

 

  جواد جعفری نسب

  نایب رئیس هیات مدیره انجمن خیرین کتاب سبزوار

 

 

  زیبا باغانی

 خزانه دار و عضو اصلی هیات مدیره انجمن خیرین کتاب سبزوار

 

 

  معصومه فلاحی

  عضو اصلی هیات مدیره انجمن خیرین کتاب سبزوار

 heiatomana_003

 

  حامد ارشادی پور

  عضو علی البدل هیات مدیره انجمن خیرین کتاب سبزوار

 

 

 

 

   مهدی مقصودی

  عضو علی البدل هیات مدیره انجمن خیرین کتاب سبزوار

       heiatomana_005

   سید رضا افضل نیا  

  بازرس اصلی انجمن خیرین کتاب سبزوار

     heiatomana_007

   غلامرضا جعفری    

  بازرس علی البدل انجمن خیرین کتاب سبزوار

اداره کتابخانه های عمومی سبزوار | خراسان رضوی