امـروز : ۱۳۹۸/۱۲/۱۳
ویژه برنامه زیارت اربعین در محلات هدف با محوریت کتاب برگزار شد .